Amager Erhvervsråds vedtægter​

​​§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Amager Erhvervsråd.

Foreningens hjemsted er Amager.

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er at virke til gavn for Amager Erhvervsråds medlemmer og erhvervslivet på Amager og

 • at medvirke til at skabe bedst mulige vilkår for erhvervsudviklingen på Amager
 • at styrke samarbejdet mellem virksomheder på Amager gennem afholdelse af netværksmøder og arrangementer
 • ​at varetage medlemmernes interesser over for politiske beslutningstagere og myndigheder

2.2 Foreningen er upolitisk og tager som sådan ikke stilling til partipolitiske og

organisatoriske spørgsmål, som ikke er erhvervsrelaterede.

2.3 Foreningen arbejder uafhængigt af politiske partier, faglige organisationer og myndigheder, idet foreningen på selvstændigt grundlag og alene med ansvar overfor medlemmerne virker i overensstemmelse med sit formål.

§3 Medlemmer og kontingent

3.1 Som medlemmer kan optages virksomheder, organisationer, institutioner og enkeltpersoner med tilknytning til Amager.

3.2 Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling for det indeværende kalenderår.

3.3 Ind- og udmeldelse sker til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske skriftligt og senest 1. december til udtræden pr. 31. december.

3.4 Et medlem må ikke i ord eller handling skade foreningens omdømme. Bestyrelsen er i så tilfælde berettiget til at træffe beslutning om det pågældende medlems eksklusion. I tilfælde af mindre graverende forhold kan eksklusion først ske, når medlemmet forinden har modtaget en skriftlig advarsel. Et ekskluderet medlem har ret til at få spørgsmålet om eksklusion prøvet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling, hvis vedkommende har fremsat anmodning herom i henhold til §4.4.

3.5 Bestyrelsen er altid berettiget til at slette et medlem, der efter påmindelse ikke indbetaler forfaldent kontingent.

3.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutning om individuel kontingentfastsættelse. For eksempel kan bestyrelsen fravige de generelle retningslinjer, hvor dette måtte findes hensigtsmæssigt. I særlige tilfælde har bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte et mindre kontingent for medlemmer, der tidligere har drevet erhverv på Amager, men som efter flytning ønsker at bibeholde tilknytningen til Amager Erhvervsråd. På tilsvarende vis er bestyrelsen bemyndiget til at udnævne eventuelle æresmedlemmer, der er kontingentfri.

§ 4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar. Medlemmerne indkaldes skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel med samtidig angivelse af dagsorden.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal indkaldes af denne ligeledes med 14 dages varsel og til afholdelse inden 1 måned efter at mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.

4.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. januar.

4.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • ​Valg af dirigent
 • ​Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 • ​Behandling af indkomne forslag
 • ​Forelæggelse af det reviderede årsregnskab med status til godkendelse
 • ​Valg af formand (for 2 år)
 • ​Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
 • Valg af 1. og 2. suppleant (for 1 år)
 • ​Valg af en ekstern og en intern revisor (for 1 år)
 • ​Valg af en revisorsuppleant (for 1 år)
 • ​Fastsættelse af kontingent for indeværende år
 • ​Eventuelt

4.6 Stemmeafgivelse finder sted ved de fremmødte medlemmer. Virksomheder, organisationer og institutioner afgiver stemme ved den fremmødte person, der er registreret som disses repræsentant i Amager Erhvervsråd. Fraværende medlemmer kan dog afgive deres stemme ved skriftlig fuldmagt til et af de fremmødte medlemmer. Fremmødte medlemmer kan dog kun afgive stemme ifølge fuldmagt fra højst 2 andre fraværendemedlemmer. Skriftlig afstemning foretages, når blot 1 medlem eller dirigenten ønsker dette.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer to tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer.

4.8 Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

4.9 Står stemmerne om et forslag lige er formandens stemme afgørende.

§ 5 Bestyrelsen

5.1 Bestyrelsen består af en formand og 6 - 8 medlemmer alle valgt på generalforsamlingen for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Der vælges en første og anden suppleant til bestyrelsen.

5.2 Som bestyrelsesmedlem eller suppleant til bestyrelsen kan kun vælges enkeltpersoner henholdsvis repræsentanter for virksomheder, organisationer og institutioner, der har været medlem af Amager Erhvervsråd i mere end 2 år. En repræsentant for en virksomhed, organisation eller en institution, der har fungeret som sådan i Amager Erhvervsråd i mindre end 2 år, kan dog vælges, såfremt ledelsen for den pågældende virksomhed, organisation eller institution skriftligt overfor bestyrelsen motiverer valget af repræsentanten.

I særlige tilfælde kan et flertal på generalforsamlingen dog dispensere for foranstående anciennitetsbestemmelse.

5.3 Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv.

5.4 Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant frem til næste generalforsamling.

5.5 Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ.

5.6 Bestyrelsen varetager Amager Erhvervsråds administrative ledelse. Der føres en kassekladde med bilag. Der tages referat af generalforsamling, og referatet underskrives af formanden og dirigenten. Endvidere tages der referat af bestyrelsesmøder. Hvervet som formand, medlem af bestyrelse, udvalg samt øvrige tillidsposter, det være sig som dirigent, medlemsvalgt revisor etc., er ulønnet. Ved indgåelse af aftaler af økonomisk betydning for Amager Erhvervsråd, fraregnet daglige ekspeditioner, som formanden alene kan foretage, tegnes Amager Erhvervsråd af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

5.7 Amager Erhvervsråds bestyrelse er bemyndiget til i særlige tilfælde gennem forhandling med større organisationer, skoler m.fl. at aftale kontingentstørrelsen.

5.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§6 Hæftelse

Amager Erhvervsråd hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke hverken Amager Erhvervsråds medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse ud over forfaldne kontingenter.

§ 7 Opløsning

7.1 Foreningen opløses, når tre fjerdedele af de afgivne stemmer er herfor på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Er det fornødne antal stemmer ikke tilstede eller vedtægtsmæssigt repræsenteret, skal forslaget behandles på en ny ekstraordinær generalforsamling, der holdes senest 4 uger efter den først afholdte. Forslaget skal her vedtages med et simpelt flertal.

7.2 Der skal i alle tilfælde foretages skriftlig afstemning om opløsning.

7.3 På den ekstraordinære generalforsamling om opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.​

Vedtaget på Amager Erhvervsråds

ordinære generalforsamling, den 22. februar 2017

Amager Erhvervsråd - Hveensvej 5, DK 2300 København S​

​Telefon: 32 50 44 01     

​Vi er blevet vurderet 5,0 ud af 5 stjerner baseret på mere end 2 anmeldelser på Facebook